Regulamin - Ognisty LAB.
Ładowarka Laboratorium pożarowe
Finch
Płać później za pomocą Klarna
Finch
w3 nieoprocentowane płatności również dla przedsiębiorców

Skorzystaj z rabatu 10% na cały sklep internetowy* - użyj kodu letni ogień10

Ogólne warunki handlowe VUUR LAB. B.V.

Prywatna spółka Het Vuur LAB. B.V. (dalej: Het Vuur LAB.) jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 84187719 i znajduje się przy Zijperweg 26 (1742NE) w Schagen. Tel: 085-0608418

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, używane są następujące terminy w następującym znaczeniu:

2. Oferta: Każda pisemna oferta skierowana do Kupującego dotycząca dostawy Produktów przez Sprzedającego, z którą niniejsze warunki są nierozerwalnie związane.

3. Firma: Osoba fizyczna lub prawna działająca w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Konsument: Osoba fizyczna nie działająca w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Kupujący: Firma lub Konsument zawierający Umowę (na odległość) ze Sprzedawcą.

6. Umowa: Umowa sprzedaży (na odległość) dotycząca sprzedaży i dostawy Produktów nabytych przez Kupującego od The Fire LAB.

7. Produkty: Produkty oferowane przez The Fire LAB to kuchenki outdoorowe, grille, grille, kociołki wiedźmińskie, wanny i akcesoria.

8. Sprzedawca: Dostawca Produktów do Kupującego, zwany dalej The Fire LAB.

Artykuł 2 - Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej Oferty The Fire LAB i każdej Umowy pomiędzy The Fire LAB a Kupującym oraz do każdego Produktu oferowanego przez The Fire LAB.

2. Przed zawarciem Umowy (na odległość) Kupujący otrzymuje niniejsze ogólne warunki. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, The Fire LAB wskaże Kupującemu, w jaki sposób Kupujący może zapoznać się z ogólnymi warunkami, które w każdym przypadku są publikowane na stronie internetowej The Fire LAB, tak aby Kupujący mógł łatwo zapisać te ogólne warunki na trwałym nośniku danych.

3. W wyjątkowych sytuacjach możliwe są odstępstwa od tych ogólnych warunków, jeśli zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie z The Fire LAB.

4. Niniejsze ogólne warunki obowiązują również w przypadku dodatkowych, zmienionych i kontynuowanych umów z Kupującym. Wszelkie warunki ogólne i/lub warunki zakupu Kupującego są wyraźnie odrzucane.

5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest częściowo lub całkowicie nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostają w mocy, a nieważne/ unieważnione postanowienie (postanowienia) zostanie zastąpione postanowieniem o takim samym znaczeniu jak pierwotne postanowienie.

6. Niejasności dotyczące treści, interpretacji lub sytuacji nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach będą oceniane i wyjaśniane zgodnie z duchem niniejszych ogólnych warunków.

7. Jeżeli w niniejszych ogólnych warunkach jest mowa o niej/nim, należy to również rozumieć jako odniesienie do niej/niego, jeżeli i w zakresie, w jakim ma to zastosowanie.

Artykuł 3 - Oferta

1. Wszystkie Oferty składane przez The Fire LAB są niewiążące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Jeśli Oferta jest ograniczona lub ważna na szczególnych warunkach, jest to wyraźnie zaznaczone w Ofercie. Oferta nie istnieje dopóki nie zostanie sporządzona w formie pisemnej.

2. Oferta złożona przez The Fire LAB jest niezobowiązująca. Fire LAB jest związany Ofertą tylko wtedy, gdy jej przyjęcie przez Kupującego zostanie potwierdzone na piśmie w ciągu 30 dni lub gdy Kupujący zapłacił już należną kwotę. Niemniej jednak The Fire LAB ma prawo odmówić zawarcia Umowy z potencjalnym Kupującym z ważnych dla The Fire LAB powodów.

3. Oferta zawiera dokładny opis oferowanego Produktu wraz z odpowiadającymi mu cenami. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby Kupujący mógł dokonać właściwej oceny Oferty. Oczywiste pomyłki lub błędy w Ofercie nie mogą wiązać Het Vuur LAB. Wszelkie ilustracje i konkretne dane w Ofercie mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek odszkodowań lub rozwiązania Umowy (na odległość). Het Vuur LAB nie może zagwarantować, że kolory na zdjęciu odpowiadają dokładnie rzeczywistym kolorom Produktu.

4. Czasy i Terminy dostaw wymienione w Ofercie The Fire LAB mają charakter orientacyjny i w przypadku ich przekroczenia nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy lub odszkodowania, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.

5. Oferta złożona nie zobowiązuje The Fire LAB do dostarczenia części towarów zawartych w ofercie lub Ofercie za część podanej ceny.

6. Jeśli i o ile istnieje oferta, nie dotyczy to automatycznie powtórnych zamówień. Oferty są ważne tylko do wyczerpania zapasów i zgodnie z zasadą "made to order".

Artykuł 4 - Zawarcie umowy

1. Umowa dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia przez Kupującego Oferty od The Fire LAB poprzez zapłatę za dany Produkt.

2. Oferta może być złożona przez The Fire LAB za pośrednictwem strony internetowej.

3. Jeżeli Kupujący przyjął Ofertę poprzez zawarcie Umowy z The Fire LAB, The Fire LAB potwierdzi Kupującemu zawarcie Umowy w formie pisemnej, co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Jeżeli akceptacja odbiega (w drobnych punktach) od Oferty, The Fire LAB nie jest nią związany.

5. Fire LAB nie jest związany Ofertą, jeżeli Kupujący mógł zasadnie spodziewać się lub powinien był zrozumieć, że Oferta zawiera oczywistą omyłkę lub błąd pisarski. Kupujący nie może wywodzić żadnych praw z tego błędu lub poślizgu pióra.

6. Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą. Kupujący będący Konsumentem ma prawo dochodzić prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie. W przypadku zastosowania odstąpienia od umowy, Kupujący powinien ostrożnie obchodzić się z Produktem i jego opakowaniem. Rozpakowuje lub używa Produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący.

7. Z prawa do odstąpienia od umowy wyłączone są produkty, które nie mogą zostać zwrócone ze względu na (względy higieniczne, dostosowanie do potrzeb klienta itp. Jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

Artykuł 5 - Wykonanie umowy

1. Fire LAB wykonuje Umowę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i możliwościami.

2. Jeżeli i w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowe wykonanie Umowy, The Fire LAB jest uprawniony do zlecenia wykonania określonych prac osobom trzecim według swojego uznania.

3. Kupujący zapewnia, że wszystkie informacje, które The Fire LAB wskazuje jako niezbędne lub które Kupujący powinien w uzasadniony sposób rozumieć jako niezbędne do wykonania Umowy, zostaną przekazane The Fire LAB we właściwym czasie. Jeżeli informacje niezbędne do wykonania Umowy nie zostaną przekazane Het Vuur LAB w odpowiednim czasie, Het Vuur LAB ma prawo wstrzymać wykonanie Umowy.

4. Przy wykonywaniu Umowy Het Vuur LAB nie jest zobowiązany ani nie jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek Kupującego, jeżeli zmienia to treść lub zakres Umowy. Jeżeli z instrukcji wynikają dodatkowe prace dla The Fire LAB, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów dodatkowych lub pomocniczych.

5. Fire LAB może zażądać od Kupującego zabezpieczenia lub pełnej zapłaty z góry przed przystąpieniem do realizacji Umowy.

6. The Fire LAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich charakteru, które powstały w wyniku oparcia się przez The Fire LAB na nieprawidłowych i/lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez Kupującego, chyba że taka nieścisłość lub niekompletność była znana The Fire LAB.

7. Kupujący zabezpiecza The Fire LAB przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w związku z realizacją Umowy, a którą można przypisać Kupującemu.

Artykuł 6 - Dostawa

1. Jeśli rozpoczęcie, postęp lub (zakończenie) dostawy Umowy jest opóźnione, ponieważ, na przykład, Kupujący nie dostarczył wszystkich wymaganych informacji lub nie dostarczył ich w terminie, nie współpracuje w wystarczającym stopniu, (zaliczka) nie wpłynęła w terminie do The Fire LAB lub nastąpiło opóźnienie z powodu innych okoliczności niezależnych od The Fire LAB, The Fire LAB jest uprawniony do rozsądnego przedłużenia terminu (zakończenia) dostawy. Wszystkie uzgodnione okresy (dostawy) nigdy nie są terminami ostatecznymi. Nabywca powinien pisemnie powiadomić The Fire LAB o niedotrzymaniu warunków umowy i wyznaczyć mu odpowiedni termin na realizację zamówienia. W związku z opóźnieniem Kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania.

2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w chwili, gdy zostanie mu on udostępniony na podstawie Umowy, nawet jeśli zostanie mu zaoferowany wcześniej lub później niż uzgodniono.

3. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, Fire LAB jest uprawniony do przechowania towaru na koszt i ryzyko Kupującego.

4. Jeżeli Produkty są dostarczane przez The Fire LAB lub zewnętrznego przewoźnika, The Fire LAB ma prawo, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, obciążyć Klienta kosztami dostawy. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, zostaną one zafakturowane oddzielnie.

5. Jeżeli Het Vuur LAB wymaga od Kupującego informacji w ramach realizacji Umowy, termin dostawy nie rozpoczyna się do momentu udostępnienia przez Kupującego Het Vuur LAB wszystkich informacji niezbędnych do wykonania Umowy.

6. Jeżeli The Fire LAB określił termin dostawy, jest on orientacyjny. W przypadku dostawy poza Holandię obowiązuje dłuższy czas dostawy.

7. Het Vuur LAB jest uprawniony do dostarczania towarów w częściach, o ile nie jest to przedmiotem odstępstwa w Umowie lub dostawa częściowa nie ma samodzielnej wartości. Het Vuur LAB ma prawo do oddzielnego zafakturowania dostarczonego w ten sposób towaru.

8. Dostawy będą realizowane tylko wtedy, gdy wszystkie faktury zostaną zapłacone, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Fire LAB zastrzega sobie prawo do odmowy dostawy w przypadku uzasadnionych obaw o brak zapłaty.

Artykuł 7 - Pakowanie i transport

1. Het Vuur LAB zobowiązuje się wobec Nabywcy do właściwego zapakowania dostarczanego towaru i zabezpieczenia go w taki sposób, aby przy normalnym użytkowaniu dotarł do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie.

2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie dostawy zawierają podatek obrotowy (VAT), opakowanie i materiały opakowaniowe.

3. Przyjęcie towaru bez uwag na liście przewozowym lub pokwitowaniu stanowi dowód, że opakowanie było w dobrym stanie w chwili dostawy.

Artykuł 8 - Badanie, skargi

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonych Produktów lub zlecenia ich zbadania w momencie dostawy lub przekazania, ale w każdym przypadku w ciągu 14 dni od otrzymania dostarczonych Produktów, a także do rozpakowania lub użycia Produktów jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy zachowuje Produkt. Kupujący zbada przy tym, czy jakość i ilość dostarczonego Produktu odpowiada Umowie oraz czy Produkty spełniają wymagania mające do nich zastosowanie w normalnym obrocie (handlowym).

2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania i poinformowania się, w jaki sposób Produkt powinien być używany, a w przypadku użytku osobistego do przetestowania Produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Fire LAB nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie Produktu przez Kupującego.

3. Wszelkie widoczne wady lub braki należy zgłosić pisemnie do The Fire LAB po dostawie na adres info@vuurlab.nl. Kupujący ma na to okres 14 dni od daty doręczenia. Niewidoczne wady lub braki należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich wykrycia, jednak nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy. Jeżeli Produkt zostanie uszkodzony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Produktu.

4. W przypadku, gdy zgodnie z ustępem poprzedzającym, reklamacja zostanie złożona w terminie, Nabywca pozostaje zobowiązany do zapłaty za zakupiony towar. Jeżeli Nabywca chce zwrócić wadliwy towar, odbywa się to wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Het Vuur LAB w sposób wskazany przez Het Vuur LAB.

5. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zwróci Produkt i wszystkie akcesoria, o ile to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu do The Fire LAB, zgodnie z instrukcją zwrotu The Fire LAB. Bezpośrednie koszty przesyłek zwrotnych są na koszt i ryzyko Zamawiającego.

6. Fire LAB ma prawo do wszczęcia dochodzenia w sprawie autentyczności i stanu zwracanych Produktów przed dokonaniem zwrotu pieniędzy.

7. Zwroty dla Kupującego będą realizowane w możliwie najkrótszym czasie, ale mogą trwać do 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o rozwiązaniu umowy. Zwroty będą dokonywane na podany wcześniej numer konta.

8. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do reklamacji, Kupujący będący Przedsiębiorcą nie jest uprawniony do zawieszenia obowiązku zapłaty ani do potrącenia zaległych faktur.

9. W przypadku braku kompletnej dostawy i/lub braku jednego lub więcej Produktów, co jest zawinione przez The Fire LAB, The Fire LAB, po zgłoszeniu takiego żądania przez Nabywcę, wyśle brakujący Produkt lub Produkty lub anuluje pozostałe zamówienie. Odbiór Produktów jest w tym zakresie wiodący. Wszelkie szkody poniesione przez Kupującego w wyniku (innego) zakresu dostawy nie mogą być odzyskane od Het Vuur LAB.

Artykuł 9 - Ceny

1. W okresie ważności Oferty ceny oferowanych Produktów nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem przypadku zmiany stawek podatku VAT.

2. Ceny podane w Ofercie zawierają podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Ceny wymienione w Ofercie oparte są na czynnikach kosztowych obowiązujących w momencie zawarcia Umowy, takich jak: cła importowe i eksportowe, koszty frachtu i rozładunku, ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty i podatki.

4. W przypadku Produktów lub surowców, dla których występują wahania cen na rynku finansowym i nad którymi The Fire LAB nie ma kontroli, The Fire LAB może oferować te Produkty ze zmiennymi cenami. W Ofercie zaznaczono, że ceny są cenami docelowymi i mogą ulegać zmianom.

Artykuł 10 - Polityka płatności i ściągania należności

1. Płatności najlepiej dokonać z góry w walucie, w której została zafakturowana, we wskazany sposób.

2. Kupujący nie może wywodzić żadnych praw ani oczekiwań z wydanego wcześniej kosztorysu, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej.

3. Kupujący musi dokonać płatności w formie ryczałtu na numer konta i dane podane jej przez The Fire LAB. Strony mogą ustalić inny termin płatności tylko za wyraźną pisemną zgodą The Fire LAB.

4. Jeżeli uzgodniono okresowe zobowiązanie płatnicze ze strony Kupującego, Fire LAB jest uprawniony do pisemnego dostosowania obowiązujących cen i stawek z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności Kupującego, roszczenia The Fire LAB wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.

6. Fire LAB ma prawo do tego, aby wpłaty dokonywane przez Kupującego szły w pierwszej kolejności na zmniejszenie kosztów, następnie na zmniejszenie odsetek, które stały się wymagalne, a w końcu na zmniejszenie kwoty głównej i bieżących odsetek. Fire LAB może, nie będąc tym samym w zwłoce, odrzucić ofertę zapłaty, jeśli Kupujący wskaże inną kolejność przydziału. Het Vuur LAB może odmówić całkowitej spłaty kwoty głównej, jeśli nie obejmuje ona spłaty naliczonych i bieżących odsetek oraz kosztów.

7. Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty i nie wywiązał się w wyznaczonym terminie 14 dni, Kupujący będący Przedsiębiorcą popada w zwłokę. Kupujący będący Konsumentem otrzymuje najpierw pisemne upomnienie z terminem 14 dni od daty upomnienia na dalsze wywiązywanie się z obowiązku zapłaty wraz ze wskazaniem kosztów pozasądowych, jeżeli Konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w tym terminie, przed popadnięciem w zwłokę.

8. Od dnia, w którym Zamawiający popadnie w zwłokę, Het Vuur LAB, bez dodatkowego powiadomienia o zwłoce, będzie domagać się odsetek ustawowych (handlowych) od pierwszego dnia zwłoki do pełnej zapłaty oraz odszkodowania za koszty pozasądowe zgodnie z art. 6:96 holenderskiego kodeksu cywilnego, które zostaną obliczone zgodnie ze skalą stopniową z dekretu o rekompensacie za pozasądowe koszty windykacji z dnia 1 lipca 2012 r.

9. Jeżeli The Fire LAB poniósł większe lub wyższe koszty, które są racjonalnie konieczne, koszty te kwalifikują się do zwrotu. Poniesione koszty sądowe i egzekucyjne pokrywa również Kupujący.

Artykuł 11 - Zachowanie tytułu

1. Wszystkie przedmioty dostarczone przez The Fire LAB, pozostają własnością The Fire LAB do czasu wypełnienia przez Kupującego wszystkich poniższych zobowiązań wynikających z wszystkich Umów zawartych z The Fire LAB.

2. Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania lub innego obciążania towarów objętych zastrzeżeniem własności, jeżeli nie nastąpiło jeszcze całkowite przeniesienie własności.

3. W przypadku zajęcia przez osoby trzecie przedmiotów dostarczonych w ramach zastrzeżenia własności lub chęci ustanowienia lub dochodzenia praw do nich, Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie The Fire LAB w możliwie najkrótszym czasie.

4. W przypadku, gdy Het Vuur LAB zechce skorzystać z prawa własności, o którym mowa w niniejszym artykule, Nabywca teraz bezwarunkowo i nieodwołalnie wyraża zgodę i upoważnia Het Vuur LAB lub osoby trzecie, które zostaną przez niego wyznaczone, do wejścia do wszystkich tych miejsc, w których znajduje się własność Het Vuur LAB, i do przejęcia tych towarów.

5. Het Vuur LAB ma prawo zatrzymać zakupiony przez Kupującego Produkt (Produkty), jeśli Kupujący nie wypełnił jeszcze (w całości) swoich zobowiązań płatniczych, niezależnie od zobowiązania Het Vuur LAB do przekazania lub dostarczenia. Po spełnieniu przez Nabywcę jak dotychczas jego zobowiązań, Het Vuur LAB będzie starał się dostarczyć Nabywcy zakupione Produkty jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.

6. Koszty i inne szkody (następcze) wynikające z zatrzymania zakupionych Produktów są na koszt i ryzyko Kupującego i zostaną zwrócone The Fire LAB przez Kupującego na żądanie.

Artykuł 12 - Gwarancja

Het Vuur LAB gwarantuje, że Produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, użytecznością i/lub solidnością oraz ustawowymi zasadami/przepisami w momencie zawarcia Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy Produkty będące przedmiotem dostawy są przeznaczone do użytku za granicą, a Kupujący wyraźnie powiadomił The Fire LAB o takim przeznaczeniu na piśmie w momencie zawierania Umowy.

Artykuł 13 - Zawieszenie i rozwiązanie

1. Fire LAB jest uprawniony do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań lub rozwiązania Umowy, jeżeli Kupujący nie wykonuje lub nie wypełnia w pełni swoich zobowiązań (płatniczych) wynikających z Umowy.

2. Ponadto Het Vuur LAB jest uprawniony do rozwiązania umowy istniejącej między nim a Kupującym, o ile nie została ona jeszcze wykonana, bez interwencji sądowej, jeżeli Kupujący nie wypełni w terminie lub należycie obowiązków ciążących na nim na mocy jakiejkolwiek umowy zawartej z Het Vuur LAB.

3. Ponadto Het Vuur LAB jest uprawniony do rozwiązania umowy (lub doprowadzenia do jej rozwiązania) bez uprzedniego wezwania do zapłaty, jeżeli wystąpią okoliczności, w wyniku których wykonanie umowy nie będzie możliwe lub nie będzie można go wymagać zgodnie ze standardami rozsądku i uczciwości, lub jeżeli wystąpią inne okoliczności, w wyniku których nie będzie można oczekiwać utrzymania umowy w niezmienionym stanie.

4. W przypadku rozwiązania Umowy, roszczenia Het Vuur LAB wobec Kupującego są natychmiast wymagalne. Jeżeli The Fire LAB zawiesza wykonanie swoich zobowiązań, zachowuje swoje roszczenia wynikające z przepisów prawa i Umowy.

5. Fire LAB zawsze zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania.

Artykuł 14 - Ograniczenie odpowiedzialności

1. Jeżeli wykonanie Umowy przez Het Vuur LAB prowadzi do powstania odpowiedzialności Het Vuur LAB wobec Kupującego lub osób trzecich, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kosztów pobranych przez Het Vuur LAB w związku z Umową, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W każdym przypadku odpowiedzialność Het Vuur LAB jest ograniczona do maksymalnej kwoty odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową na jedno zdarzenie w roku.

2. Fire LAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze, szkody pośrednie, utratę zysków i/lub poniesione straty, utracone oszczędności oraz szkody wynikające z użytkowania dostarczonych Produktów są wyłączone. W przypadku Konsumenta obowiązuje ograniczenie zgodnie z tym, co dopuszcza art. 7:24 ust. 2 holenderskiego Kodeksu cywilnego.

3. Het Vuur LAB nie ponosi odpowiedzialności i/lub nie jest zobowiązany do naprawy szkód powstałych w wyniku użytkowania Produktu. Het Vuur LAB dostarcza ścisłe instrukcje konserwacji i użytkowania, które muszą być przestrzegane przez Nabywcę. Wszelkie uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku zużycia i użytkowania są wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności (dotyczy to śladów użytkowania, uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, uszkodzeń spowodowanych upadkiem, uszkodzeń spowodowanych przez światło i wodę, kradzieży, zagubienia itp.)

4. Fire LAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają lub mogą wynikać z jakiegokolwiek działania lub zaniechania w wyniku (niedoskonałych i/lub nieprawidłowych) informacji zawartych na stronie (stronach) internetowej (internetowych) lub na stronach powiązanych.

5. Fire LAB nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz nie odpowiada za awarie lub niedostępność Serwisu z jakiegokolwiek powodu.

6. The Fire LAB nie gwarantuje poprawnego i kompletnego przekazania treści i wiadomości e-mail wysyłanych przez/ w imieniu The Fire LAB, ani ich terminowego otrzymania.

7. Wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu uchybień ze strony The Fire LAB wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone The Fire LAB na piśmie z podaniem przyczyn, w ciągu jednego roku od momentu, w którym Kupujący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o faktach, na których opiera swoje roszczenia. Wszelkie roszczenia Kupującego przedawniają się w każdym przypadku po upływie roku od rozwiązania Umowy.

Artykuł 15 - Siła wyższa

1. Fire LAB nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku zaistnienia sytuacji siły wyższej nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jak również nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli zostanie mu to uniemożliwione w wyniku okoliczności, która nie wynika z jego winy i nie jest na jego rachunek z mocy prawa, aktu prawnego lub powszechnie przyjętej praktyki.

2. Siła wyższa obejmuje w każdym przypadku, ale nie jest ograniczona do tego, co jest rozumiane w tym zakresie w prawie i orzecznictwie, (i) siłę wyższą dostawców dla The Fire LAB, (ii) brak należytego wypełnienia obowiązków dostawców zalecanych lub rekomendowanych The Fire LAB przez Kupującego, (iii) wadliwość towarów, sprzętu, oprogramowania lub materiałów osób trzecich, (iv) środki rządowe, (v) awarię energii elektrycznej, (vi) awarię Internetu, sieci danych i urządzeń telekomunikacyjnych (na przykład z powodu: cyberprzestępczość i hakerstwo), (vii) klęski żywiołowe, (viii) wojna i ataki terrorystyczne, (ix) ogólne problemy transportowe, (x) strajki w firmie The Fire LAB oraz (xi) inne sytuacje, które w ocenie The Fire LAB są poza jej kontrolą, a które czasowo lub trwale uniemożliwiają wykonanie jej zobowiązań.

3. The Fire LAB jest uprawniony do powołania się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) spełnienie świadczenia wystąpi po tym, jak The Fire LAB powinien był wykonać swoje zobowiązanie.

4. Strony mogą zawiesić wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy w okresie działania siły wyższej. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz drugiej strony.

5. O ile w chwili wystąpienia siły wyższej Het Vuur LAB już częściowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub będzie mógł je wypełnić, a część już wykonana lub mająca być wykonana ma wartość niezależną, Het Vuur LAB jest uprawniony do oddzielnego zafakturowania części już wykonanej lub mającej być wykonanej. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tej faktury tak, jakby stanowiła ona odrębną Umowę.

Artykuł 16 - Przeniesienie ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów będących przedmiotem Umowy przechodzi na Kupującego będącego przedsiębiorcą z chwilą opuszczenia przez te przedmioty magazynu The Fire LAB. W przypadku Konsumentów powyższe ryzyko przechodzi na Kupującego, jeśli Produkty zostaną oddane pod kontrolę Kupującego. Dotyczy to sytuacji, gdy Produkty są dostarczane na adres dostawy Kupującego.

Artykuł 17 - Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie The Fire LAB należą wyłącznie do The Fire LAB i nie są przenoszone na Kupującego.

2. Kupującemu zabrania się ujawniania i/lub odtwarzania, modyfikowania lub udostępniania osobom trzecim wszelkich elementów będących przedmiotem praw własności intelektualnej i praw autorskich The Fire LAB bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody The Fire LAB. Jeżeli Zamawiający chce dokonać zmian w przedmiotach dostarczonych przez The Fire LAB, The Fire LAB musi wyrazić wyraźną zgodę na zamierzone zmiany.

3. Kupującemu zabrania się wykorzystywania Produktów będących przedmiotem praw własności intelektualnej The Fire LAB w sposób inny niż uzgodniony w Umowie.

Artykuł 18 - Prywatność, przetwarzanie danych i bezpieczeństwo

1. Het Vuur LAB z należytą starannością traktuje dane (osobowe) Kupujących i odwiedzających stronę (strony) internetową. Na życzenie The Fire LAB poinformuje osobę zainteresowaną.

2. Jeżeli Umowa wymaga od The Fire LAB zapewnienia bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo to powinno być zgodne z uzgodnioną specyfikacją i poziomem bezpieczeństwa, który nie jest nieracjonalny, biorąc pod uwagę stan techniki, wrażliwość danych i związane z tym koszty.

Artykuł 19 - Skargi

1. Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z Produktów Het Vuur LAB i/lub ma reklamacje dotyczące (wykonania) Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia tych reklamacji jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od odpowiedniej okazji, która doprowadziła do reklamacji. Reklamacje można zgłaszać poprzez stronę info@vuurlab.nl w temacie wpisując "Reklamacja".

2. Aby The Fire LAB mógł rozpatrzyć reklamację, musi ona być wystarczająco uzasadniona i/lub wyjaśniona przez Kupującego.

3. Fire LAB odpowie merytorycznie na reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

4. Strony będą starały się wspólnie wypracować rozwiązanie.

Artykuł 20 - Prawo właściwe

1. Wszelkie umowy pomiędzy The Fire LAB a Kupującym podlegają prawu holenderskiemu. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży (CISG) jest wyraźnie wykluczone.

2. W przypadku jakiejkolwiek interpretacji treści i zakresu niniejszych ogólnych warunków, zawsze obowiązuje tekst w języku holenderskim. Fire LAB ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków.

3. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Umową pomiędzy Het Vuur LAB a Nabywcą będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Rejonowy Noord-Holland, lokalizacja Alkmaar, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego prowadzą do właściwości innego sądu.

Burgerbrug, 4 stycznia 2022 r.