Villkor - The Fire LAB.
Brandlaboratorium för lastare
Icon Brands
Fri frakt från 75 euro
Finch
Betala i efterhand med Klarna
Finch
in3 räntefria betalningar även för företagare

Utnyttja 10% rabatt nu på hela webbshoppen* - Använd kod sommar brand10

Allmänna villkor VUUR LAB. B.V.

Det privata företaget Het Vuur LAB. B.V. (nedan kallat Het Vuur LAB.) är registrerat i handelskammaren under nummer 84187719 och har sitt säte på Zijperweg 26 (1742NE) i Schagen. Tfn: 085-0608418

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. I dessa allmänna villkor används följande termer i följande betydelser om inte annat uttryckligen anges:

2. Erbjudande: Alla skriftliga erbjudanden till köparen om att leverera produkter från säljaren, till vilka dessa villkor är oskiljaktigt kopplade.

3. Företag: En fysisk eller juridisk person som utövar ett yrke eller en verksamhet.

4. Konsument: En fysisk person som inte handlar i samband med utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet.

5. Köpare: Företaget eller konsumenten som ingår ett avtal (på distans) med säljaren.

6. Avtal: Försäljningsavtal (på distans) för försäljning och leverans av produkter som köparen har köpt av Fire LAB.

7. Produkter: De produkter som erbjuds av The Fire LAB är kaminer, grillar, grillar, häxkärl, badkar och tillbehör för utomhusbruk.

8. Säljare: Leverantör av produkter till köparen, nedan kallad Fire LAB.

Artikel 2 - Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från The Fire LAB och alla avtal mellan The Fire LAB och en köpare samt för alla produkter som erbjuds av The Fire LAB.

2. Innan ett avtal (på distans) ingås får köparen ta del av dessa allmänna villkor. Om detta inte är rimligt möjligt kommer The Fire LAB att ange för köparen hur köparen kan ta del av de allmänna villkoren, som under alla omständigheter publiceras på The Fire LAB:s webbplats, så att köparen enkelt kan spara dessa allmänna villkor på en varaktig databärare.

3. I undantagsfall är det möjligt att avvika från dessa allmänna villkor om detta uttryckligen överenskommits skriftligen med The Fire LAB.

4. Dessa allmänna villkor gäller även för tilläggs-, ändrings- och uppföljningsavtal med köparen. Köparens eventuella allmänna och/eller köpvillkor avvisas uttryckligen.

5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklarade ska de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla och den eller de ogiltiga/annullerade bestämmelserna ska ersättas av en bestämmelse med samma syfte som den ursprungliga bestämmelsen.

6. Oklarheter om innehåll, tolkning eller situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas och förklaras i enlighet med andan i dessa allmänna villkor.

7. När det i dessa allmänna villkor hänvisas till hon/han/honom ska detta också tolkas som en hänvisning till han/hon/honom, om och i den mån det är tillämpligt.

Artikel 3 - Erbjudandet

1. Alla erbjudanden från The Fire LAB är icke-bindande, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om erbjudandet är begränsat eller giltigt på särskilda villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet. Ett erbjudande existerar inte förrän det är skriftligt.

2. Erbjudandet från The Fire LAB är utan förpliktelser. Fire LAB är endast bunden av erbjudandet om köparens godkännande av erbjudandet bekräftas skriftligen inom 30 dagar eller om köparen redan har betalat det utestående beloppet. Fire LAB har dock rätt att vägra att ingå ett avtal med en potentiell köpare om det finns goda skäl för Fire LAB.

3. Erbjudandet innehåller en korrekt beskrivning av den produkt som erbjuds med tillhörande priser. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att köparen ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet kan inte binda Het Vuur LAB. Alla illustrationer och specifika uppgifter i erbjudandet är endast vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller upplösning av avtalet (på distans). Het Vuur LAB kan inte garantera att färgerna på bilden exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkten.

4. De leveranstider och tidsfrister som anges i The Fire LAB:s erbjudande är vägledande och om de överskrids ger de inte köparen rätt till hävning eller skadestånd, om inte annat uttryckligen överenskommits.

5. En sammansatt offert förpliktar inte The Fire LAB att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller Erbjudandet till en del av det angivna priset.

6. Om och i den mån det finns ett erbjudande gäller detta inte automatiskt för återkommande beställningar. Erbjudandena gäller endast så länge lagret räcker och enligt principen om beställning på beställning.

Artikel 4 - Ingående av avtalet

1. Avtalet träder i kraft när köparen har accepterat ett erbjudande från The Fire LAB genom att betala för produkten i fråga.

2. Fire LAB kan lämna ett erbjudande via webbplatsen.

3. Om köparen har accepterat erbjudandet genom att ingå ett avtal med The Fire LAB kommer The Fire LAB att bekräfta avtalet med köparen skriftligen, åtminstone via e-post.

4. Om godkännandet avviker (på mindre punkter) från erbjudandet är The Fire LAB inte bunden av det.

5. Fire LAB är inte bunden av ett anbud om köparen rimligen kunde förvänta sig eller borde ha förstått att anbudet innehåller ett uppenbart fel eller skrivfel. Köparen kan inte dra några rättigheter av detta misstag eller denna felskrivning.

6. Ångerrätten är utesluten om köparen är ett företag. Köparen som är en konsument har rätt att utöva sin ångerrätt inom den lagstadgade tiden. Om återkallelse är tillämplig ska köparen hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Den får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. De direkta kostnaderna för att returnera produkten ska betalas av köparen.

7. Produkter som inte kan returneras på grund av (hygieniska skäl, anpassning etc.) är uteslutna från ångerrätten. Detta anges uttryckligen i erbjudandet.

Artikel 5 - Genomförande av avtalet

1. Fire LAB ska fullgöra avtalet efter bästa kunskap och förmåga.

2. Om och i den mån det krävs för att avtalet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt har Fire LAB rätt att låta tredje part utföra vissa arbeten efter eget gottfinnande.

3. Köparen ser till att all information som Fire LAB anger som nödvändig eller som köparen rimligen bör förstå är nödvändig för att avtalet ska kunna genomföras, lämnas till Fire LAB i god tid. Om den information som krävs för att avtalet ska kunna genomföras inte lämnas till Het Vuur LAB i god tid har Het Vuur LAB rätt att avbryta genomförandet av avtalet.

4. Vid fullgörandet av avtalet är Het Vuur LAB inte skyldigt eller bundet att följa köparens anvisningar om dessa ändrar avtalets innehåll eller omfattning. Om instruktionerna leder till merarbete för The Fire LAB är köparen skyldig att betala de extra eller kompletterande kostnaderna i enlighet med detta.

5. Fire LAB kan kräva säkerhet från köparen eller full betalning i förskott innan avtalet genomförs.

6. Fire LAB är inte ansvarig för skador, oavsett art, som har uppstått på grund av att Fire LAB har förlitat sig på felaktig och/eller ofullständig information som tillhandahållits av köparen, såvida inte sådana felaktigheter eller ofullständigheter var kända för Fire LAB.

7. Köparen ersätter The Fire LAB för alla anspråk från tredje part som lider skada i samband med avtalets fullgörande och som kan tillskrivas köparen.

Artikel 6 - Leverans

1. Om inledandet, framskridandet eller (slutförandet) leveransen av avtalet försenas på grund av att köparen t.ex. inte har tillhandahållit all begärd information eller inte har tillhandahållit den i tid, inte samarbetar tillräckligt, (handpenningen) inte har mottagits i tid av The Fire LAB eller om det finns en försening på grund av andra omständigheter som ligger utanför The Fire LABs kontroll, har The Fire LAB rätt till en rimlig förlängning av (slutförandet) leveransperioden. Alla överenskomna (leverans)perioder är aldrig tidsfrister. Köparen ska skriftligen underrätta The Fire LAB om att han eller hon är i dröjsmål och ge företaget en rimlig tidsfrist för att leverera. Köparen har inte rätt till skadestånd på grund av förseningen.

2. Köparen är skyldig att ta emot varorna vid den tidpunkt då de ställs till dess förfogande enligt avtalet, även om de erbjuds tidigare eller senare än avtalat.

3. Om köparen vägrar att ta emot leveransen eller underlåter att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har The Fire LAB rätt att lagra varorna på köparens bekostnad och risk.

4. Om produkterna levereras av The Fire LAB eller en extern transportör har The Fire LAB rätt att, om inte annat skriftligen överenskommits, debitera eventuella leveranskostnader. Dessa faktureras separat om inte annat uttryckligen överenskommits.

5. Om Het Vuur LAB behöver information från Köparen i samband med utförandet av Avtalet, börjar leveransperioden inte förrän Köparen har gjort all information som krävs för utförandet tillgänglig för Het Vuur LAB.

6. Om The Fire LAB har angett en leveranstid är den vägledande. För leveranser utanför Nederländerna gäller längre leveranstider.

7. Het Vuur LAB har rätt att leverera varorna i delar, om inte detta avviker från avtalet eller om delleveransen inte har något självständigt värde. Het Vuur LAB har rätt att fakturera de levererade varorna separat.

8. Leveranserna sker endast om alla fakturor har betalats, om inte annat uttryckligen överenskommits. Fire LAB förbehåller sig rätten att neka leverans om det finns välgrundade farhågor om utebliven betalning.

Artikel 7 - Förpackning och transport

1. Het Vuur LAB åtar sig att förbinda köparen att packa de varor som ska levereras på ett korrekt sätt och att säkra dem på ett sådant sätt att de vid normal användning når sin destination i gott skick.

2. Om inte annat skriftligen överenskommits ska alla leveranser vara inklusive omsättningsskatt (moms), förpackning och förpackningsmaterial.

3. Mottagande av varor utan någon anmärkning på fraktsedeln eller kvittot ska vara ett bevis för att förpackningen var i gott skick vid leveranstillfället.

Artikel 8 - Granskning, klagomål

1. Köparen är skyldig att inspektera eller låta inspektera de levererade produkterna vid leverans eller överföring, men i alla händelser inom 14 dagar efter mottagandet av de levererade produkterna, och att endast packa upp eller använda produkterna i den utsträckning som krävs för att bedöma om produkten behålls. I samband med detta ska köparen undersöka om den levererade produktens kvalitet och kvantitet motsvarar avtalet och om produkterna uppfyller de krav som gäller för dem i normala (kommersiella) affärer.

2. Köparen är skyldig att undersöka och informera sig om på vilket sätt produkten ska användas och, vid personlig användning, att testa produkten i enlighet med bruksanvisningen. Fire LAB tar inget ansvar för köparens felaktiga användning av produkten.

3. Synliga fel eller brister ska rapporteras skriftligen till The Fire LAB efter leverans på info@vuurlab.nl. Köparen har 14 dagar på sig att göra detta efter leveransen. Icke synliga fel eller brister måste rapporteras inom 14 dagar efter upptäckt, dock senast 6 månader efter leverans. Om produkten skadas på grund av köparens vårdslösa hantering är köparen ansvarig för produktens eventuella värdeförlust.

4. Om köparen i enlighet med föregående stycke reklamerar i rätt tid är han eller hon fortfarande skyldig att betala för de köpta varorna. Om köparen vill returnera defekta varor får detta endast ske efter föregående skriftligt medgivande från Het Vuur LAB på det sätt som anges av Het Vuur LAB.

5. Om köparen, som är en konsument, utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon, så långt det är rimligt möjligt, returnera produkten och alla tillbehör i originalskick och i originalförpackning till The Fire LAB, i enlighet med The Fire LAB:s returinstruktioner. De direkta kostnaderna för returförsändelser är på köparens bekostnad och risk.

6. Fire LAB har rätt att inleda en undersökning av de returnerade produkternas äkthet och skick innan återbetalning sker.

7. Återbetalningar till köparen ska behandlas så snart som möjligt, men kan ta upp till 14 dagar efter mottagandet av köparens förklaring om upplösning. Återbetalningen sker till det kontonummer som du tidigare har angett.

8. Om köparen utövar sin reklamationsrätt har köparen, som är ett företag, inte rätt att skjuta upp sin betalningsskyldighet eller kvitta utestående fakturor.

9. I avsaknad av en fullständig leverans och/eller om en eller flera produkter saknas, och detta beror på The Fire LAB, kommer The Fire LAB, efter en begäran om detta från köparen, antingen att skicka den eller de produkter som saknas eller annullera den återstående beställningen. Mottagandet av produkterna är ledande i detta avseende. Eventuella skador som köparen lidit till följd av den (annorlunda) omfattningen av leveransen kan inte ersättas av Het Vuur LAB.

Artikel 9 - Priser

1. Under Erbjudandets giltighetstid får priserna på de erbjudna produkterna inte höjas, utom vid ändringar av momssatserna.

2. De priser som anges i erbjudandet är inklusive moms, om inte annat uttryckligen anges.

3. De priser som anges i erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, såsom import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter.

4. När det gäller produkter eller råvaror för vilka det förekommer prisfluktuationer på finansmarknaden och som The Fire LAB inte har någon kontroll över kan The Fire LAB erbjuda dessa produkter med varierande priser. I erbjudandet anges att priserna är riktpriser och kan komma att fluktuera.

Artikel 10 - Betalnings- och indrivningspolicy

1. Betalning bör helst ske i förväg i den valuta som fakturan är utfärdad i och på det sätt som anges.

2. Köparen kan inte dra några rättigheter eller förväntningar från en förhandsbedömning, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat.

3. Köparen ska göra en engångsbetalning till det kontonummer och de uppgifter som The Fire LAB har meddelat henne. Parterna kan endast komma överens om en annan betalningstid med ett uttryckligt skriftligt samtycke från The Fire LAB.

4. Om en periodisk betalningsskyldighet för köparen har avtalats har Fire LAB rätt att skriftligen justera de tillämpliga priserna och avgifterna med tre månaders uppsägningstid.

5. I händelse av köparens likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse förfaller The Fire LAB:s fordringar på köparen omedelbart till betalning.

6. Fire LAB har rätt att få köparens betalningar att i första hand användas för att minska kostnaderna, sedan för att minska räntan och slutligen för att minska kapitalbeloppet och den löpande räntan. Fire LAB får, utan att därmed komma i dröjsmål, vägra att betala om köparen anger en annan fördelningsordning. Het Vuur LAB kan vägra full återbetalning av huvudbeloppet om detta inte inkluderar betalning av upplupen och löpande ränta samt kostnader.

7. Om köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet och inte har uppfyllt sin skyldighet inom den fastställda betalningstiden på 14 dagar, är köparen, som är ett företag, i dröjsmål. Köparen, som är en konsument, ska först få en skriftlig påminnelse med en tidsfrist på 14 dagar efter dagen för påminnelsen för att fortfarande uppfylla betalningsskyldigheten, med angivande av de utomrättsliga kostnaderna om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter inom denna tidsfrist, innan han eller hon hamnar i dröjsmål.

8. Från och med den dag då köparen är i dröjsmål ska Het Vuur LAB, utan ytterligare underrättelse om dröjsmål, kräva lagstadgad (kommersiell) ränta från och med den första dagen av dröjsmålet till dess att full betalning har skett och ersättning för utomrättsliga kostnader i enlighet med artikel 6:96 i den nederländska civillagen, som ska beräknas enligt den graderade skalan i dekretet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader av den 1 juli 2012.

9. Om Fire LAB har haft fler eller högre kostnader som är rimligt nödvändiga kan dessa kostnader ersättas. Köparen ska också betala de rättsliga och exekutiva kostnaderna.

Artikel 11 - Förbehåll av äganderätten

1. Alla varor som levereras av The Fire LAB förblir The Fire LAB:s egendom tills köparen har uppfyllt alla följande skyldigheter enligt alla avtal som ingåtts med The Fire LAB.

2. Köparen har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belasta de varor som omfattas av äganderättsförbehållet om äganderätten ännu inte har överförts i sin helhet.

3. Om tredje part beslagtar de föremål som levererats under äganderättsförbehåll eller vill fastställa eller hävda rättigheter på dem, är köparen skyldig att informera The Fire LAB så snart som det rimligen kan förväntas.

4. Om Het Vuur LAB önskar utöva sin äganderätt enligt denna artikel, ger Köparen nu ovillkorligen och oåterkalleligt sitt samtycke till och ger Het Vuur LAB eller tredje part som utses av Het Vuur LAB rätt att gå in på alla de platser där Het Vuur LABs egendom finns och att återta dessa varor.

5. Het Vuur LAB har rätt att behålla den eller de produkter som köps av köparen om köparen ännu inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter (fullt ut), trots att Het Vuur LAB har en skyldighet att överlämna eller leverera. När köparen har uppfyllt sina skyldigheter kommer The Fire LAB att sträva efter att leverera de köpta produkterna till köparen så snart som möjligt, dock senast inom 20 arbetsdagar.

6. Kostnader och andra skador (följdskador) som uppstår till följd av att de köpta produkterna behålls är på köparens bekostnad och risk och kommer att återbetalas till The Fire LAB av köparen på begäran.

Artikel 12 - Garanti

Het Vuur LAB garanterar att produkterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, användbarhet och/eller sundhet och de lagstadgade reglerna/föreskrifterna vid tidpunkten för avtalets ingående. Detta gäller även om de produkter som ska levereras är avsedda för användning utomlands och köparen uttryckligen har meddelat The Fire LAB om denna användning skriftligen när avtalet ingås.

Artikel 13 - Upphävande och upplösning

1. Fire LAB har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter eller upplösa avtalet om köparen inte uppfyller eller inte helt och hållet uppfyller sina (betalnings-)skyldigheter enligt avtalet.

2. Het Vuur LAB har dessutom rätt att utan domstolsbeslut upplösa det avtal som finns mellan Het Vuur LAB och köparen, i den mån det ännu inte har fullgjorts, om köparen inte i tid eller på ett korrekt sätt fullgör de skyldigheter som åligger honom eller henne enligt ett avtal som ingåtts med Het Vuur LAB.

3. Het Vuur LAB har dessutom rätt att upplösa avtalet (eller få det upplöst) utan föregående meddelande om försummelse om det uppstår omständigheter av sådan art att det är omöjligt att fullgöra avtalet eller inte längre kan krävas enligt normer för rimlighet och rättvisa, eller om det uppstår andra omständigheter av sådan art att ett oförändrat upprätthållande av avtalet inte längre rimligen kan förväntas.

4. Om avtalet upplöses är Het Vuur LAB:s fordringar på köparen omedelbart förfallna till betalning. Om The Fire LAB avbryter fullgörandet av sina skyldigheter behåller företaget sina fordringar enligt lagen och avtalet.

5. Fire LAB har alltid rätt att kräva skadestånd.

Artikel 14 - Begränsning av ansvar

1. Om Het Vuur LAB:s genomförande av avtalet leder till att Het Vuur LAB blir skadeståndsskyldiga gentemot köparen eller tredje part, är detta ansvar begränsat till de kostnader som Het Vuur LAB debiterat i samband med avtalet, såvida inte skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet. Under alla omständigheter är Fire LAB:s ansvar begränsat till det maximala skadeståndsbelopp som försäkringsbolaget betalar ut per händelse och år.

2. Fire LAB ansvarar inte för följdskador, indirekta skador, förlust av vinst och/eller förluster, uteblivna besparingar och skador till följd av användningen av de levererade produkterna är uteslutna. För konsumenten gäller en begränsning i enlighet med vad som är tillåtet enligt artikel 7:24 punkt 2 i den nederländska civillagen.

3. Het Vuur LAB är inte ansvarig för och/eller skyldig att reparera skador som orsakats av användningen av produkten. Het Vuur LAB tillhandahåller strikta underhålls- och användningsinstruktioner som måste följas av köparen. Alla skador på produkter till följd av slitage och användning är uttryckligen uteslutna från ansvar (detta inkluderar spår av användning, användningsskador, fallskador, ljus- och vattenskador, stöld, förlust etc.).

4. Fire LAB ansvarar inte för skador som uppstår eller kan uppstå till följd av någon handling eller underlåtenhet som ett resultat av (ofullständig och/eller felaktig) information på webbplatsen/webbplatserna eller från länkade webbplatser.

5. Fire LAB ansvarar inte för eventuella fel och/eller oregelbundenheter i webbplatsens funktionalitet och är inte ansvarig för avbrott eller otillgänglighet av webbplatsen av någon anledning.

6. The Fire LAB garanterar inte korrekt och fullständig överföring av innehållet i och e-post som skickas av/på uppdrag av The Fire LAB, eller att det tas emot i tid.

7. Alla Köparens krav på brister från The Fire LAB förfaller om de inte skriftligen och med angivande av skäl rapporteras till The Fire LAB inom ett år efter det att Köparen var medveten om eller rimligen kunde ha varit medveten om de fakta på vilka han baserar sina krav. Alla krav från köparen förfaller under alla omständigheter ett år efter avtalets upphörande.

Artikel 15 - Force majeure

1. Fire LAB är inte ansvarigt om det, till följd av en force majeure-situation, inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet, och det kan inte heller hållas skyldigt att uppfylla någon skyldighet om det förhindras att göra det till följd av en omständighet som inte kan hänföras till dess fel och inte är för dess räkning enligt lag, rättsakt eller allmänt accepterad praxis.

2. Force majeure inkluderar under alla omständigheter, men är inte begränsat till vad som förstås i detta avseende i lag och rättspraxis, (i) force majeure hos leverantörer till The Fire LAB, (ii) underlåtenhet att korrekt uppfylla skyldigheterna för leverantörer som föreskrivs eller rekommenderas till The Fire LAB av köparen, (iii) fel på varor, utrustning, programvara eller material från tredje part, (iv) statliga åtgärder, (v) strömavbrott, (vi) störningar av internet, datanät och telekommunikationsanläggningar (t.ex. på grund av: cyberbrott och hackning), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig och terroristattacker, (ix) allmänna transportproblem, (x) strejk på The Fire LAB:s företag, och (xi) andra situationer utanför dess kontroll enligt The Fire LAB:s uppfattning som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörandet av dess skyldigheter.

3. The Fire LAB har rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar (ytterligare) utförande inträffar efter att The Fire LAB borde ha uppfyllt sitt åtagande.

4. Parterna får tillfälligt upphäva sina skyldigheter enligt avtalet under force majeure-perioden. Om denna period varar längre än två månader skall vardera parten ha rätt att upplösa avtalet, utan någon skyldighet att betala ersättning till den andra parten.

5. I den mån Het Vuur LAB vid den tidpunkt då force majeure inträffar redan delvis har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet eller kommer att kunna fullgöra dem, och den del som redan har fullgjorts eller ska fullgöras är av oberoende värde, har Het Vuur LAB rätt att fakturera den del som redan har fullgjorts eller ska fullgöras separat. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om det vore ett separat Kontrakt.

Artikel 16 - Överföring av risk

Risken för förlust av eller skada på de Produkter som är föremål för Avtalet övergår till Köparen som är ett företag när varorna lämnar The Fire LAB:s lager. För konsumenter övergår den ovan nämnda risken till köparen om produkterna överlämnas till köparens kontroll. Detta är fallet när produkterna levereras till köparens leveransadress.

Artikel 17 - Immateriella rättigheter

1. Alla immateriella rättigheter och upphovsrätter som tillhör The Fire LAB tillhör uteslutande The Fire LAB och överförs inte till köparen.

2. Köparen är förbjuden att avslöja och/eller reproducera, modifiera eller göra tillgängliga för tredje part alla föremål som omfattas av The Fire LAB:s immateriella rättigheter och upphovsrätt utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från The Fire LAB. Om köparen vill göra ändringar i föremål som levererats av The Fire LAB, måste The Fire LAB ge sitt uttryckliga samtycke till de avsedda ändringarna.

3. Köparen får inte använda de produkter som omfattas av The Fire LAB:s immateriella rättigheter på annat sätt än vad som överenskommits i avtalet.

Artikel 18 - Integritet, databehandling och säkerhet

1. Het Vuur LAB behandlar (personliga) uppgifter om köpare och besökare på webbplatsen/webbplatserna med omsorg. På begäran kommer The Fire LAB att informera den berörda personen.

2. Om avtalet kräver att The Fire LAB tillhandahåller informationssäkerhet, ska sådan säkerhet uppfylla de överenskomna specifikationerna och en säkerhetsnivå som inte är orimlig med tanke på teknikens ståndpunkt, uppgifternas känslighet och de därmed sammanhängande kostnaderna.

Artikel 19 - Klagomål

1. Om köparen inte är nöjd med The Fire LAB:s produkter och/eller har klagomål på (fullgörandet av) avtalet, är köparen skyldig att rapportera dessa klagomål så snart som möjligt, men senast inom 14 kalenderdagar från det relevanta tillfälle som ledde till klagomålet. Klagomål kan rapporteras via info@vuurlab.nl med ämnesraden "Klagomål".

2. Klagomålet måste vara tillräckligt underbyggt och/eller förklarat av köparen för att The Fire LAB ska kunna beakta klagomålet.

3. Fire LAB kommer att svara på klagomålet så snart som möjligt, men senast 14 kalenderdagar efter mottagandet av klagomålet.

4. Parterna kommer att försöka nå en gemensam lösning.

Artikel 20 - Tillämplig lag

1. Alla avtal mellan The Fire LAB och köparen regleras av nederländsk lag. Tillämpligheten av (CISG) Wienkonventionen om försäljning är uttryckligen utesluten.

2. I händelse av tolkning av innehållet och omfattningen av dessa allmänna villkor ska den nederländska texten alltid ha företräde. Fire LAB har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.

3. Alla tvister som uppstår ur eller i samband med avtalet mellan Het Vuur LAB och köparen ska avgöras av behörig tingsrätt i Noord-Holland, ort Alkmaar, om inte bestämmelser i tvingande lag leder till att en annan domstol är behörig.

Burgerbrug, 4 januari 2022.