Algemene voorwaarden - Het VUUR LAB.®
Brandlaboratorium för lastare
Icon Utomhuskök
Experten på matlagning och eldar utomhus
Icon Brands
Fri frakt från 75 €
Finch
Betala i efterhand med Klarna

Rabatt i mars på Fire LAB. - 5% rabatt på hela webbutiken* - Använd koden Vårfeber5

Allmänna villkor Fire LAB. B.V.

Det privata företaget Het Vuur LAB. B.V. (nedan kallat Het Vuur LAB.) är registrerat hos handelskammaren med nummer 84187719 och har sitt säte på Zijperweg 26 (1742NE) i Schagen.

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. I dessa allmänna villkor används följande termer i följande betydelser om inte annat uttryckligen anges:

2. Erbjudande: Alla skriftliga erbjudanden till köparen om att leverera produkter från säljaren, till vilka dessa villkor är oskiljaktigt kopplade.

3. Företag: En fysisk eller juridisk person som utövar ett yrke eller en verksamhet.

4. Konsument: En fysisk person som inte handlar i samband med utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet.

5. Köpare: Företaget eller konsumenten som ingår ett avtal (på distans) med säljaren.

6. Avtal: Försäljningsavtal (på distans) för försäljning och leverans av produkter som köparen har köpt av Fire LAB.

7. Produkter: De produkter som erbjuds av The Fire LAB är kaminer, grillar, grillar, häxkärl, badkar och tillbehör för utomhusbruk.

8. Säljare: Leverantör av produkter till köparen, nedan kallad Fire LAB.

Artikel 2 - Tillämplighet

1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från The Fire LAB och alla avtal mellan The Fire LAB och en köpare samt för alla produkter som erbjuds av The Fire LAB.

2. Innan ett avtal (på distans) ingås får köparen ta del av dessa allmänna villkor. Om detta inte är rimligt möjligt kommer The Fire LAB att ange för köparen hur köparen kan ta del av de allmänna villkoren, som under alla omständigheter publiceras på The Fire LAB:s webbplats, så att köparen enkelt kan spara dessa allmänna villkor på en varaktig databärare.

3. I undantagsfall är det möjligt att avvika från dessa allmänna villkor om detta uttryckligen överenskommits skriftligen med The Fire LAB.

4. Dessa allmänna villkor gäller även för tilläggs-, ändrings- och uppföljningsavtal med köparen. Köparens eventuella allmänna och/eller köpvillkor avvisas uttryckligen.

5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklarade ska de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla och den eller de ogiltiga/annullerade bestämmelserna ska ersättas av en bestämmelse med samma syfte som den ursprungliga bestämmelsen.

6. Oklarheter om innehåll, tolkning eller situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas och förklaras i enlighet med andan i dessa allmänna villkor.

7. När det i dessa allmänna villkor hänvisas till hon/han/honom ska detta också tolkas som en hänvisning till han/hon/honom, om och i den mån det är tillämpligt.

Artikel 3 - Erbjudandet

1. Alla erbjudanden från The Fire LAB är icke-bindande, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om erbjudandet är begränsat eller giltigt på särskilda villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet. Ett erbjudande existerar inte förrän det är skriftligt.

2. Erbjudandet från The Fire LAB är utan förpliktelser. Fire LAB är endast bunden av erbjudandet om köparens godkännande av erbjudandet bekräftas skriftligen inom 30 dagar eller om köparen redan har betalat det utestående beloppet. Fire LAB har dock rätt att vägra att ingå ett avtal med en potentiell köpare om det finns goda skäl för Fire LAB.

3. Erbjudandet innehåller en korrekt beskrivning av den produkt som erbjuds med tillhörande priser. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att köparen ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet kan inte binda Het Vuur LAB. Alla illustrationer och specifika uppgifter i erbjudandet är endast vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller upplösning av avtalet (på distans). Het Vuur LAB kan inte garantera att färgerna på bilden exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkten.

4. De leveranstider och tidsfrister som anges i The Fire LAB:s erbjudande är vägledande och om de överskrids ger de inte köparen rätt till hävning eller skadestånd, om inte annat uttryckligen överenskommits.

5. En sammansatt offert förpliktar inte The Fire LAB att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller Erbjudandet till en del av det angivna priset.

6. Om och i den mån det finns ett erbjudande gäller detta inte automatiskt för återkommande beställningar. Erbjudandena gäller endast så länge lagret räcker och enligt principen om beställning på beställning.

Artikel 4 - Ingående av avtalet

1. Avtalet träder i kraft när köparen har accepterat ett erbjudande från The Fire LAB genom att betala för produkten i fråga.

2. Fire LAB kan lämna ett erbjudande via webbplatsen.

3. Om köparen har accepterat erbjudandet genom att ingå ett avtal med The Fire LAB kommer The Fire LAB att bekräfta avtalet med köparen skriftligen, åtminstone via e-post.

4. Om godkännandet avviker (på mindre punkter) från erbjudandet är The Fire LAB inte bunden av det.

5. Fire LAB är inte bunden av ett anbud om köparen rimligen kunde förvänta sig eller borde ha förstått att anbudet innehåller ett uppenbart fel eller skrivfel. Köparen kan inte dra några rättigheter av detta misstag eller denna felskrivning.

6. Ångerrätten är utesluten om köparen är ett företag. Köparen som är en konsument har rätt att utöva sin ångerrätt inom den lagstadgade tiden. Om återkallelse är tillämplig ska köparen hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Den får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. De direkta kostnaderna för att returnera produkten ska betalas av köparen.

7. Produkter som inte kan returneras på grund av (hygieniska skäl, anpassning etc.) är uteslutna från ångerrätten. Detta anges uttryckligen i erbjudandet.

Artikel 5 - Genomförande av avtalet

1. Fire LAB ska fullgöra avtalet efter bästa kunskap och förmåga.

2. Om och i den mån det krävs för att avtalet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt har Fire LAB rätt att låta tredje part utföra vissa arbeten efter eget gottfinnande.

3. Köparen ser till att all information som Fire LAB anger som nödvändig eller som köparen rimligen bör förstå är nödvändig för att avtalet ska kunna genomföras, lämnas till Fire LAB i god tid. Om den information som krävs för att avtalet ska kunna genomföras inte lämnas till Het Vuur LAB i god tid har Het Vuur LAB rätt att avbryta genomförandet av avtalet.

4. Vid fullgörandet av avtalet är Het Vuur LAB inte skyldigt eller bundet att följa köparens anvisningar om dessa ändrar avtalets innehåll eller omfattning. Om instruktionerna leder till merarbete för The Fire LAB är köparen skyldig att betala de extra eller kompletterande kostnaderna i enlighet med detta.

5. Fire LAB kan kräva säkerhet från köparen eller full betalning i förskott innan avtalet genomförs.

6. Fire LAB är inte ansvarig för skador, oavsett art, som har uppstått på grund av att Fire LAB har förlitat sig på felaktig och/eller ofullständig information som tillhandahållits av köparen, såvida inte sådana felaktigheter eller ofullständigheter var kända för Fire LAB.

7. Köparen ersätter The Fire LAB för alla anspråk från tredje part som lider skada i samband med avtalets fullgörande och som kan tillskrivas köparen.

Artikel 6 - Leverans

1. Om inledandet, framskridandet eller (slutförandet) leveransen av avtalet försenas på grund av att köparen t.ex. inte har tillhandahållit all begärd information eller inte har tillhandahållit den i tid, inte samarbetar tillräckligt, (handpenningen) inte har mottagits i tid av The Fire LAB eller om det finns en försening på grund av andra omständigheter som ligger utanför The Fire LABs kontroll, har The Fire LAB rätt till en rimlig förlängning av (slutförandet) leveransperioden. Alla överenskomna (leverans)perioder är aldrig tidsfrister. Köparen ska skriftligen underrätta The Fire LAB om att han eller hon är i dröjsmål och ge företaget en rimlig tidsfrist för att leverera. Köparen har inte rätt till skadestånd på grund av förseningen.

2. Köparen är skyldig att ta emot varorna vid den tidpunkt då de ställs till dess förfogande enligt avtalet, även om de erbjuds tidigare eller senare än avtalat.

3. Om köparen vägrar att ta emot leveransen eller underlåter att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har The Fire LAB rätt att lagra varorna på köparens bekostnad och risk.

4. Om produkterna levereras av The Fire LAB eller en extern transportör har The Fire LAB rätt att, om inte annat skriftligen överenskommits, debitera eventuella leveranskostnader. Dessa faktureras separat om inte annat uttryckligen överenskommits.

5. Om Het Vuur LAB behöver information från Köparen i samband med utförandet av Avtalet, börjar leveransperioden inte förrän Köparen har gjort all information som krävs för utförandet tillgänglig för Het Vuur LAB.

6. Om The Fire LAB har angett en leveranstid är den vägledande. För leveranser utanför Nederländerna gäller längre leveranstider.

7. Het Vuur LAB har rätt att leverera varorna i delar, om inte detta avviker från avtalet eller om delleveransen inte har något självständigt värde. Het Vuur LAB har rätt att fakturera de levererade varorna separat.

8. Leveranserna sker endast om alla fakturor har betalats, om inte annat uttryckligen överenskommits. Fire LAB förbehåller sig rätten att neka leverans om det finns välgrundade farhågor om utebliven betalning.

Artikel 7 - Förpackning och transport

1. Het Vuur LAB åtar sig att förbinda köparen att packa de varor som ska levereras på ett korrekt sätt och att säkra dem på ett sådant sätt att de vid normal användning når sin destination i gott skick.

2. Om inte annat skriftligen överenskommits ska alla leveranser vara inklusive omsättningsskatt (moms), förpackning och förpackningsmaterial.

3. Mottagande av varor utan någon anmärkning på fraktsedeln eller kvittot ska vara ett bevis för att förpackningen var i gott skick vid leveranstillfället.

Artikel 8 - Granskning, klagomål

1. Köparen är skyldig att inspektera eller låta inspektera de levererade produkterna vid leverans eller överföring, men i alla händelser inom 14 dagar efter mottagandet av de levererade produkterna, och att endast packa upp eller använda produkterna i den utsträckning som krävs för att bedöma om produkten behålls. I samband med detta ska köparen undersöka om den levererade produktens kvalitet och kvantitet motsvarar avtalet och om produkterna uppfyller de krav som gäller för dem i normala (kommersiella) affärer.

2. Köparen är skyldig att undersöka och informera sig om på vilket sätt produkten ska användas och, vid personlig användning, att testa produkten i enlighet med bruksanvisningen. Fire LAB tar inget ansvar för köparens felaktiga användning av produkten.

3. Synliga fel eller brister ska rapporteras skriftligen till The Fire LAB efter leverans på info@vuurlab.nl. Köparen har 14 dagar på sig att göra detta efter leveransen. Icke synliga fel eller brister måste rapporteras inom 14 dagar efter upptäckt, dock senast 6 månader efter leverans. Om produkten skadas på grund av köparens vårdslösa hantering är köparen ansvarig för produktens eventuella värdeförlust.

4. Om köparen i enlighet med föregående stycke reklamerar i rätt tid är han eller hon fortfarande skyldig att betala för de köpta varorna. Om köparen vill returnera defekta varor får detta endast ske efter föregående skriftligt medgivande från Het Vuur LAB på det sätt som anges av Het Vuur LAB.

5. Om köparen, som är en konsument, utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon, så långt det är rimligt möjligt, returnera produkten och alla tillbehör i originalskick och i originalförpackning till The Fire LAB, i enlighet med The Fire LAB:s returinstruktioner. De direkta kostnaderna för returförsändelser är på köparens bekostnad och risk.

6. Fire LAB har rätt att inleda en undersökning av de returnerade produkternas äkthet och skick innan återbetalning sker.

7. Återbetalningar till köparen ska behandlas så snart som möjligt, men kan ta upp till 14 dagar efter mottagandet av köparens förklaring om upplösning. Återbetalningen sker till det kontonummer som du tidigare har angett.

8. Om köparen utövar sin reklamationsrätt har köparen, som är ett företag, inte rätt att skjuta upp sin betalningsskyldighet eller kvitta utestående fakturor.

9. I avsaknad av en fullständig leverans och/eller om en eller flera produkter saknas, och detta beror på The Fire LAB, kommer The Fire LAB, efter en begäran om detta från köparen, antingen att skicka den eller de produkter som saknas eller annullera den återstående beställningen. Mottagandet av produkterna är ledande i detta avseende. Eventuella skador som köparen lidit till följd av den (annorlunda) omfattningen av leveransen kan inte ersättas av Het Vuur LAB.

Artikel 9 - Priser

1. Under Erbjudandets giltighetstid får priserna på de erbjudna produkterna inte höjas, utom vid ändringar av momssatserna.

2. De priser som anges i erbjudandet är inklusive moms, om inte annat uttryckligen anges.

3. De priser som anges i erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, såsom import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter.

4. När det gäller produkter eller råvaror för vilka det förekommer prisfluktuationer på finansmarknaden och som The Fire LAB inte har någon kontroll över kan The Fire LAB erbjuda dessa produkter med varierande priser. I erbjudandet anges att priserna är riktpriser och kan komma att fluktuera.

Artikel 10 - Betalnings- och indrivningspolicy

1. Betalning bör helst ske i förväg i den valuta som fakturan är utfärdad i och på det sätt som anges.

2. Köparen kan inte dra några rättigheter eller förväntningar från en förhandsbedömning, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat.

3. Köparen ska göra en engångsbetalning till det kontonummer och de uppgifter som The Fire LAB har meddelat henne. Parterna kan endast komma överens om en annan betalningstid med ett uttryckligt skriftligt samtycke från The Fire LAB.

4. Om en periodisk betalningsskyldighet för köparen har avtalats har Fire LAB rätt att skriftligen justera de tillämpliga priserna och avgifterna med tre månaders uppsägningstid.

5. I händelse av köparens likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse förfaller The Fire LAB:s fordringar på köparen omedelbart till betalning.

6. Fire LAB har rätt att få köparens betalningar att i första hand användas för att minska kostnaderna, sedan för att minska räntan och slutligen för att minska kapitalbeloppet och den löpande räntan. Fire LAB får, utan att därmed komma i dröjsmål, vägra att betala om köparen anger en annan fördelningsordning. Het Vuur LAB kan vägra full återbetalning av huvudbeloppet om detta inte inkluderar betalning av upplupen och löpande ränta samt kostnader.

7. Om köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet och inte har uppfyllt sin skyldighet inom den fastställda betalningstiden på 14 dagar, är köparen, som är ett företag, i dröjsmål. Köparen, som är en konsument, ska först få en skriftlig påminnelse med en tidsfrist på 14 dagar efter dagen för påminnelsen för att fortfarande uppfylla betalningsskyldigheten, med angivande av de utomrättsliga kostnaderna om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter inom denna tidsfrist, innan han eller hon hamnar i dröjsmål.

8. Från och med den dag då köparen är i dröjsmål ska Het Vuur LAB, utan ytterligare underrättelse om dröjsmål, kräva lagstadgad (kommersiell) ränta från och med den första dagen av dröjsmålet till dess att full betalning har skett och ersättning för utomrättsliga kostnader i enlighet med artikel 6:96 i den nederländska civillagen, som ska beräknas enligt den graderade skalan i dekretet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader av den 1 juli 2012.

9. Om Fire LAB har haft fler eller högre kostnader som är rimligt nödvändiga kan dessa kostnader ersättas. Köparen ska också betala de rättsliga och exekutiva kostnaderna.

Artikel 11 - Förbehåll av äganderätten

1. Alla varor som levereras av The Fire LAB förblir The Fire LAB:s egendom tills köparen har uppfyllt alla följande skyldigheter enligt alla avtal som ingåtts med The Fire LAB.

2. Köparen har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belasta de varor som omfattas av äganderättsförbehållet om äganderätten ännu inte har överförts i sin helhet.

3. Om tredje part beslagtar de föremål som levererats under äganderättsförbehåll eller vill fastställa eller hävda rättigheter på dem, är köparen skyldig att informera The Fire LAB så snart som det rimligen kan förväntas.

4. Om Het Vuur LAB önskar utöva sin äganderätt enligt denna artikel, ger Köparen nu ovillkorligen och oåterkalleligt sitt samtycke till och ger Het Vuur LAB eller tredje part som utses av Het Vuur LAB rätt att gå in på alla de platser där Het Vuur LABs egendom finns och att återta dessa varor.

5. Het Vuur LAB har rätt att behålla den eller de produkter som köps av köparen om köparen ännu inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter (fullt ut), trots att Het Vuur LAB har en skyldighet att överlämna eller leverera. När köparen har uppfyllt sina skyldigheter kommer The Fire LAB att sträva efter att leverera de köpta produkterna till köparen så snart som möjligt, dock senast inom 20 arbetsdagar.

6. Kostnader och andra skador (följdskador) som uppstår till följd av att de köpta produkterna behålls är på köparens bekostnad och risk och kommer att återbetalas till The Fire LAB av köparen på begäran.

Artikel 12 - Garanti

Het Vuur LAB garanterar att produkterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, användbarhet och/eller sundhet och de lagstadgade reglerna/föreskrifterna vid tidpunkten för avtalets ingående. Detta gäller även om de produkter som ska levereras är avsedda för användning utomlands och köparen uttryckligen har meddelat The Fire LAB om denna användning skriftligen när avtalet ingås.

Artikel 13 - Upphävande och upplösning

1. Fire LAB har rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter eller upplösa avtalet om köparen inte uppfyller eller inte helt och hållet uppfyller sina (betalnings-)skyldigheter enligt avtalet.

2. Het Vuur LAB har dessutom rätt att utan domstolsbeslut upplösa det avtal som finns mellan Het Vuur LAB och köparen, i den mån det ännu inte har fullgjorts, om köparen inte i tid eller på ett korrekt sätt fullgör de skyldigheter som åligger honom eller henne enligt ett avtal som ingåtts med Het Vuur LAB.

3. Het Vuur LAB har dessutom rätt att upplösa avtalet (eller få det upplöst) utan föregående meddelande om försummelse om det uppstår omständigheter av sådan art att det är omöjligt att fullgöra avtalet eller inte längre kan krävas enligt normer för rimlighet och rättvisa, eller om det uppstår andra omständigheter av sådan art att ett oförändrat upprätthållande av avtalet inte längre rimligen kan förväntas.

4. Om avtalet upplöses är Het Vuur LAB:s fordringar på köparen omedelbart förfallna till betalning. Om The Fire LAB avbryter fullgörandet av sina skyldigheter behåller företaget sina fordringar enligt lagen och avtalet.

5. Fire LAB har alltid rätt att kräva skadestånd.

Artikel 14 - Begränsning av ansvar

1. Om Het Vuur LAB:s genomförande av avtalet leder till att Het Vuur LAB blir skadeståndsskyldiga gentemot köparen eller tredje part, är detta ansvar begränsat till de kostnader som Het Vuur LAB debiterat i samband med avtalet, såvida inte skadan orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet. Under alla omständigheter är Fire LAB:s ansvar begränsat till det maximala skadeståndsbelopp som försäkringsbolaget betalar ut per händelse och år.

2. Fire LAB ansvarar inte för följdskador, indirekta skador, förlust av vinst och/eller förluster, uteblivna besparingar och skador till följd av användningen av de levererade produkterna är uteslutna. För konsumenten gäller en begränsning i enlighet med vad som är tillåtet enligt artikel 7:24 punkt 2 i den nederländska civillagen.

3. Het Vuur LAB är inte ansvarig för och/eller skyldig att reparera skador som orsakats av användningen av produkten. Het Vuur LAB tillhandahåller strikta underhålls- och användningsinstruktioner som måste följas av köparen. Alla skador på produkter till följd av slitage och användning är uttryckligen uteslutna från ansvar (detta inkluderar spår av användning, användningsskador, fallskador, ljus- och vattenskador, stöld, förlust etc.).

4. Het Vuur LAB is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Het Vuur LAB is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Het Vuur LAB staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Het Vuur LAB verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Het Vuur LAB vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Het Vuur LAB binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 - Overmacht

1. Het Vuur LAB is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Het Vuur LAB, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Het Vuur LAB zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Het Vuur LAB en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Het Vuur LAB buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Het Vuur LAB heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Het Vuur LAB haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Het Vuur LAB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Het Vuur LAB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Het Vuur LAB verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Het Vuur LAB berusten uitsluitend bij Het Vuur LAB en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Het Vuur LAB rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Vuur LAB. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Het Vuur LAB geleverde zaken, dient Het Vuur LAB expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Het Vuur LAB rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Het Vuur LAB gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Het Vuur LAB de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Het Vuur LAB op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Het Vuur LAB en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@vuurlab.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Het Vuur LAB de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Het Vuur LAB zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Het Vuur LAB en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Het Vuur LAB heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Het Vuur LAB en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Burgerbrug, 4 januari 2022.